12 júl, piatok, 2024
A- A A+

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce Veľký Cetín za rok 2014

Záverečný účet  podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä  údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtovej organizácie a údaje o nákladoch a výnosoch.

PDF dokument → Záverečný účet obce Veľký Cetín za rok 2014